6. 4. 2020

Na záväzné stanovisko čakajú developeri v Bratislave dlhé mesiace

Od podania žiadosti po zverejnenie záväzného stanoviska pre potrebu územného konania prejde pri bytovej výstavbe v priemere 275 dní. Ide pritom o len úvodné štádium stavieb a zároveň iba o jedno z desiatok stanovísk a vyjadrení potrebných pre začatie územného konania. Po vydaní záväzného stanoviska mesta čaká bytové projekty ešte ďalší dlhý povoľovací proces. Mesto a developeri chcú túto dobu elektronizáciou a ďalšími opatreniami skrátiť na 60 dní.

Každá stavba bytovky musí na Slovensku prejsť územným a stavebným konaním. Väčšie stavby musia posúdiť aj vplyvy na životné prostredie (tzv. EIA). A práve „záväzné stanovisko obce“ je na začiatku celého procesu jedným z kľúčových stanovísk nevyhnutných pre začiatok územného konania. V Bratislave je jeho celý názov „záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti“.

V tomto stanovisku mesto vyjadruje súhlas, alebo nesúhlas predloženého projektu s platným územným plánom mesta, resp. s územným plánom zóny. Stavebný úrad vyžaduje pre začatie územného konania k stavbe niekedy aj 100 stanovísk a vyjadrení, avšak získať záväzné stanovisko hlavného mesta trvá najdlhšie. Bez takéhoto súhlasného stanoviska sa v Bratislave povoľovanie žiadnej stavby nezačne.

V roku 2019 vydal magistrát hlavného mesta celkom 319 záväzných stanovísk. Jedno z nich sa týkalo opravy formálneho údaju v texte stanoviska, ďalej budeme preto hovoriť o 318 stanoviskách.

Z tohto počtu sa len 113 stanovísk týkalo výstavby nových bytov či apartmánov. Ostatné rozhodnutia súvisia s infraštruktúrou, rekonštrukciami a podobne. Väčšina stanovísk posudzovala rodinné domy a len 27 bolo určených projektom s 10 a viac bytmi (alebo apartmánmi). Z uvedených 27 stanovísk bolo 10 nesúhlasných.G

„Dôležité je, koľko bytových jednotiek či apartmánov bolo povolených alebo nepovolených. Tieto údaje vytvárajú určitú ‚štartovaciu čiaru‘ pri povoľovaní nových bytov,“ hovorí Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja. „Nie všetky projekty skončia úspešne. V praxi sa stáva, že niektoré projekty, ku ktorým bolo vydané kladné záväzné stanovisko, neprejdú celým povoľovacím procesom, či budú pozastavené z iného dôvodu,“ doplnil J. Suchánek.

V roku 2019 prostredníctvom záväzných stanovísk Bratislava súhlasila so vznikom 3051 bytových (v tabuľke označené ako B) jednotiek a 221 apartmánov (v tabuľke označené ako A). Nesúhlasné stanoviská boli vydané pre 350 bytových jednotiek a 441 apartmánov.G

Dôležitá je aj doba

Pre stanoviská, ktoré sa vyjadrovali k bytom a apartmánom bola priemerná doba od podania žiadosti po zverejnenie stanoviska 275 dní. Medián predstavoval 227 dní, teda viac ako sedem mesiacov.

„Je potrebné pripomenúť, že stále ide len o jedno z desiatok stanovísk a po jeho vydaní čaká projekty zvyšná časť povoľovacieho procesu. Aj táto dlhá doba má vplyv na vysoké ceny bytov v Bratislave,“ vysvetľuje J. Suchánek.

S dĺžkou konania nie sú spokojní ani žiadatelia o stanoviská a ani nové vedenie hlavného mesta. Pozitívom je, že vedenie mesta na základe interných analýz navrhlo v procese spracovania a vydávania záväzných stanovísk mnohé zlepšenia.

Zmeny k rýchlejšiemu procesu

Od februára je pre verejnosť viditeľnou zmenou spustenie možnosti elektronického podávania a spracovania žiadostí o záväzné stanoviská. Novo nastavené procesy majú potenciál vydať stanovisko do 60 dní od jeho podania. „Výrazným pozitívom elektronizácie je aj skutočnosť, že magistrát dokáže priebežne prijímať a spracovávať žiadosti aj v tomto krízovom období,“ pochválil mesto J. Suchánek.

„V každom prípade, nová vláda stojí pred náročnými úlohami. Výstavba výrazne väčšieho počtu bytov, či už sociálnych, nájomných s regulovaným nájmom, s komerčným nájmom, alebo na predaj, si vyžaduje zásadné zmeny v celom reťazci plánovacích a povoľovacích procesov,“ uzatvára J. Suchánek.