Výlučne technologické parky = riziko straty posledných šancí

  • 7. 4. 2011

[caption id="attachment_7682" align="alignright" width="300"] Hoci Ministerstvo hospodárstva SR má už istý čas pripravený dokument Inovačná politika na roky 2011–2013, po februárovom zriadení úradu splnomocnenca vlády pre vedomostnú ekonomiku jeho schválenie odložili na neskôr. Jozef Velebný z rezortu hospodárstva predstavil 3 základné priority, ktoré dokument obsahuje: kvalitná infraštruktúra a efektívny systém inovácií, kvalitné ľudské zdroje a podpora inovácií. Teraz je nevyhnutné zabezpečiť dostatok financií pre 13 opatrení dokumentu, ktorého cieľom je vytvoriť podporné nástroje pre regionálne inovačné centrá.

Podľa Marty Cimbákovej z Ministerstva školstva SR je pre založenie a udržanie VTP dôležité mať spracovanú štúdiu realizovateľnosti a udržateľnosti obsahujúcej najmä dva základné faktory:

  1. právna forma VTP, teda právne vzťahy medzi zakladateľmi parku, ktorá je dôležitá pre podporu vládnych a verejných zdrojov;
  2. forma podpory zo strany vládnych zdrojov, teda či park počíta s podporu iba pri zakladaní, alebo počas celej existencie a akou formou.

Dôležité je tiež zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva. A to buď tak, že vysoké školy a výskumné ústavy jasne deklarujú, či výsledky ich výskumu v rámci VTP budú ich ziskom, alebo spoločným ziskom zakladateľov VTP. Upozornila tiež, že z operačného programu Výskum a vývoj je disponibilných už len 18 % zdrojov, zvyšok je už nakontrahovaný. Aj tento limit zohrá výraznú úlohu pri rozhodovaní o podpore.

Podľa Martina Džbora zo spoločnosti T-Systems Slovakia, pre vznik a udržateľnosť VTS nie je ani tak dôležitý nedostatok financií, možné úniky ľudí do zahraničia a limity, ako skôr otázky iniciatívy, vplyvov konkurencie na trhu a existencia jasnej vízie. Vychádza pritom zo skúseností jeho firmy zameranej na IT-technológie, ktorá mala už pri vzniku jasnú víziu minimálne na obdobie 5 až 10 rokov. Aktívne spolupracuje s košickou Technickou univerzitu a UPJŠ, vzájomne sa podporujú v zlepšovaní systému práce. Podľa Džbora je v tomto zbytočné sa spoliehať na verejnú správu či vládu.

Neinvestujú síce miliardy, ale prostredníctvom svojich zamestnancov, a ktorákoľvek iná firma sa môže do ich systému zapojiť. Neplatí ani argument o možnom úniku kvalifikovaných ľudí do zahraničia. Spoločnosť si totiž dokáže pritiahnuť kvalitných ľudí a udržať zamestnanosť na špičke. Viacerí súčasní zamestnanci sa do nej dokonca vrátili zo zahraničia a z pomerne vysokých pozícií. A nie je to iba skúsenosť T-Systems.

Preto je taká dôležitá iniciatíva, jasná vízia a do budúcnosti vyprofilované potreby trhu. Určenie toho, kde by sa mohla rozvíjať napríklad mechatronika, biomedicína alebo IT od „zeleného stola ministerstva“ je scestné; musí to vyplynúť z požiadaviek trhu.

Obrázky – TU Košice (1,2), obec Kechnec (3,4)

  1. Vizualizácia projektu vedeckého a technologického parku TECHNICOM Košice
  2. Pohľad na výstavbu nadzemných častí VTP TECHNICOM Košice
  3. Kechnec: Sociálno-zdravotný komplex: výstavba 2. etapy
  4. Kechnec: Spoločenské centrum, v prevádzke od mája 2010