Technologické parky na Slovensku: čas hrá proti nám

  • 4. 4. 2011

[caption id="attachment_7688" align="alignright" width="300"] Dokladom toho, že Košice s myšlienkou VTP nezačínajú až v tomto období, je projekt Biomedicínskeho centra v Košiciach, ktorý pred 3 rokmi vypracovali a vládnym orgánom predstavili jeho iniciátori z košickej UPJŠ a zároveň predložili žiadosť o podporu z európskych štrukturálnych fondov na niekoľko veľkých projektov. Hoci v Česku išli rovnakou cestou, zámer sa tam nestretol s patričnou odozvou.

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. Ladislav Mirossay pri prezentácii centra zdôraznil, že z celoslovenského hľadiska je ťažisko vedeckých kapacít v biomedicínskej oblasti a možnosti na vznik takéhoto centra reálne najmä v Bratislave a v Košiciach. Samotná košická UPJŠ – okrem lekárskej fakulty – disponuje na prírodovedeckej fakulte kvalitnými biológmi, chemikmi, informatikmi a odborníkmi ďalších príbuzných odborov. Okrem toho má reálnych partnerov na Technickej univerzite, Univerzite veterinárskeho lekárstva, ale tiež vo všetkých košických biomedicínskych ústavoch SAV rovnako, ako na Prešovskej univerzite, či IMUNe v Šarišských Michaľanoch.

Možnosť vzniku takéhoto technologického centra pre biomedicínsky výskum stále je. Vtedajšie i súčasné odporúčania hovoria: Robte to cez centrá excelentnosti! A tak momentálne nakupujú prístroje, nahrádzajú nimi už zastarané a veria, že centrum, aké existujú v mnohých okolitých európskych štátoch, sa podarí presadiť. Aby sa veda, výskum a ich aplikácie nediali iba na diaľku, ale v užšom kontakte.

Aj podľa Petra Ťapáka opodstatnenosť a životaschopnosť biomedicíny dokladujú aj príklady z východnej časti Nemecka, kde do tohto odvetvia smerujú najväčšie investície a vzniká tam veľké množstvo pracovných miest. Ako schodnú cestu ju chápe aj regionálna samospráva, podľa ktorej môže byť báza biomedicíny popri IT-oblasti jedným z kľúčových pilierov, na ktorom môže rásť ekonomika aglomerácie.

Časovo i vecne nadštandardný rozmer, ktorý dostalo košické stretnutie zamerané na otázky okolo technologických parkov, však nie je možné sumarizovať iba v jednom obsahovom súhrne. Aj preto ďalšie zaujímavé fakty, ktorými obohatili stretnutie zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, predstavitelia akademickej sféry, samospráv rôznych stupňov, projektových agentúr či už zabehnutých spoločností a investorov, prinesieme už čoskoro.

Ing. Miroslav Talavašek

Obrázky – ÚHA Košice (2), obec Kechnec (1,3) 1 – Integrovaná európska škola Kechnec 2 – Širší letecký pohľad na Košice – južný 3 – Plánovaný Aquapark v Kechneci