Novinka v Slovenskom práve – právo cesty cez priľahlý pozemok

  • 11. 3. 2008

[caption id="attachment_9892" align="alignright" width="300"]Novinka v Slovenskom práve - právo cesty cez priľahlý pozemok[/caption]

Dovoľujeme si upozorniť na významnú novelu občianskeho zákonníka, ktorá je účinná od

1. januára 2008. Novela občianskeho zákonníka priniesla možnosť riešenia bezvýchodiskovej situácie, kedy prístup k stavbe nie je zabezpečený priamo z verejne prístupnej komunikácie alebo cesty. Praktická a jasná úprava, ktorá by riešila takúto situáciu v slovenskom práve dlhodobo chýbala. Stavebný zákon síce umožňuje vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva za účelom vytvorenia podmienok pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe, v praxi sa však táto možnosť realizovala prostredníctvom stavebných úradov veľmi ťažko. Pre porovnanie, český občiansky zákonník upravuje prístup k stavbe cez priľahlý pozemok už od 1. januára 2001.

V súlade s novým ustanovením § 151o ods. 3 občianskeho zákonníka, ktorého znenie je identické so znením českého občianskeho zákonníka, ak nie je vlastník stavby zároveň aj vlastníkom priľahlého pozemku, súd môže v prospech vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok. Vecné bremeno možno zriadiť len na návrh vlastníka stavby a len v prípade, ak prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak. Pre porovnanie, nové ustanovenie občianskeho zákonníka výslovne neustanovuje rovnakú možnosť aj pre vlastníka pozemku, ku ktorému nie je zabezpečený prístup.

V súvislosti s aplikáciou nového ustanovenia občianskeho zákonníka vznikajú otázky napr. za akých podmienok bude možné vecné bremeno zriadiť, či sa za zriadenie vecného bremena bude platiť odmena a v akej výške, v akom rozsahu bude možné priľahlé pozemky zaťažiť vecným bremenom, či bude možné zriadiť vecné bremeno aj na pozemkoch, ktoré nie sú priamo priľahlé k stavbe, a pod. Česká judikatúra sa s uvedenými otázkami už vysporiadala, vecné bremeno je podľa nej odplatné a je možno ho zriadiť iba v nevyhnutnom rozsahu a aj cez iné ako bezprostredne priľahlé pozemky tak, aby bol zabezpečený prístup vlastníka stavby k verejnej komunikácii. Uvidíme ako sa s aplikáciou nového ustanovenia vysporiada slovenská súdna prax, a či sa slovenské súdy budú pri riešení konkrétnych problémov inšpirovať závermi, ktoré prijali české súdy pri rozhodovaní obdobných prípadov v posledných siedmich rokoch.