Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov – 1. časť

 • 10. 6. 2007

[caption id="attachment_10057" align="alignright" width="300"]„Budova“ je v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo aj jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie.

Energetická hospodárnosť budov sa určuje výpočtom a vyjadruje sa okrem iného v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie.

Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého sa jednotlivé kategórie budov špecifikované v §3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z.z. zatrieďujú do energetických tried „A“ až „G“. Každá energetická trieda je vyjadrená číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov z jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove vyjadrených čiastkovými energetickými triedami.

Zatriedením budovy do energetickej triedy je uplatnená tzv. „energetická certifikácia budov“, ktorej základom je výpočet a už spomínaná kategorizácia budov.

Energetická certifikácia je povinná pri predaji budovy, pri prenájme budovy a pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy – inak je dobrovoľná.

Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie budovy vykonať energetickú certifikáciu aj jednotlivého bytu alebo alebo i nej samostatne užívanej časti budovy.

Výsledkom procesu energetickej certifikácie je „energetický certifikát“, ktorého platnosť je maximálne 10 rokov. Avšak vykonaním stavebných úprav budovy s vplyvom na jej energetickú hospodárnosť stráca energetický certifikát budovy platnosť aj pred uplynutím zákonom určenej lehoty.

Výňatok z energetického certifikátu s uvedením údajov podľa §7 ods.2 písm. c) je vlastne „energetickým štítkom“ posudzovanej budovy, ktorý má byť umiestnený v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

Štátny dozor v predmetnej oblasti vykonáva v súlade s §10 citovaného zákona Štátna energetická inšpekcia, ktorá je oprávnená vyzvať oprávnenú osobu na

 • odstránenie zisteného nedostatku v energetickej certifikácii s určením primeranej lehoty,
 • vyzvať vlastníka budovy splniť povinnosť umiestniť v budove energetický štítok,
 • ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky,
 • predkladať návrhy na preskúšanie oprávnenej osoby.

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008 a na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.

LITERATÚRA:

 1. HALAHYJA, M. a kol.: Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie.

  Alfa, SNTL, Bratislava, 1985

 2. CHMÚRNY, I.: Tepelná ochrana budov. Jaga group, Bratislava, 2003 
 3. CHMÚRNY, I.: Stavebná fyzika. STU v Bratislave, Bratislava, 2006 
 4. VAVERKA,J. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM, Brno, 2006 
 5. STN 73 0540–1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

  Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia, SÚTN 2002 

 6. STN 73 0540–2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky, SÚTN 2002 
 7. STN 73 0540–3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov, SÚTN 2002 
 8. STN 73 0540–4 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 4: Výpočtové metódy, SÚTN 2002 
 9. smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov 
 10. zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 
 11. vyhláška č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o

  energetickej hospodárnosti budov

 12. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 13. Dôvodová správa k zákonu o energetickej hospodárnosti budov, MVRR

  SR, 2005